Lingmax.eu

Logowanie do konta:

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w domenie www.lingmax.eu

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług w serwisie internetowym dostępnym w domenie www.lingmax.eu, zwanym dalej Serwisem, zasady korzystania z tych usług oraz zasady ochrony danych osobowych Użytkowników.

2. Każda usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika z wykorzystaniem Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), na podstawie Regulaminu oraz umowy, zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.

3. Wszystkie usługi świadczone w Serwisie podlegają niniejszemu Regulaminowi.

4. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu są zobowiązani zapoznać się z Regulaminem. W przypadku Usług wymagających rejestracji Użytkownika, dokonanie rejestracji w Serwisie jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu. Rozpoczęcie korzystania z Usług niewymagających rejestracji jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.

5. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu.

6. Od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§ 2 DEFINICJE

1. Usługodawca – GOOD LUCK! Zawadzki Andrzej, z siedzibą w Radomiu, przy ul. Planty 35 m.1, 26-600 Radom, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Radomia pod numerem 69208, NIP 9481641816, Regon: 672776800, abonent domeny internetowej www.lingmax.eu, podmiot świadczący Usługi,

2. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Usług świadczonych przez Usługodawcę,

3. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w oparciu o Regulamin.

4. Generatorek - bezpłatna usługa, polegająca na przetworzeniu treści dostarczonej przez Użytkownika; wynikiem przetworzenia jest skompresowany katalog, udostępniony Użytkownikowi do pobrania z Serwisu.

5. Usługa nauki języka angielskiego – usługa płatna, dostępna dla zarejestrowanych Użytkowników, polegająca na nauce języka angielskiego poprzez udostępnienie treści w Serwisie przez Usługodawcę z przeznaczeniem do korzystania w Trybie online i w Trybie offline,

6. Tryb online - tryb korzystania przez Użytkownika z Usługi nauki języka angielskiego z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnych, po zalogowaniu się na Konto Użytkownika w Serwisie.

7. Tryb offline - tryb korzystanie przez Użytkownika z Usługi nauki języka angielskiego, bez bezpośredniej łączności poprzez sieci telekomunikacyjne z Serwisem.

8. Serwis - strona internetowa w domenie www.lingmax.eu, służąca zawieraniu i wykonywaniu umów o świadczenie Usług,

9. Konto Użytkownika - konto w Serwisie umożliwiające Użytkownikowi dostęp do Usługi nauki języka angielskiego w Trybie online.

§ 3 WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z USŁUG

1. Korzystanie z Usług jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących wymagań technicznych:

1) dostęp do Internetu 512 kbps lub szybszy,

2) zainstalowana przeglądarka Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera lub Chrome.

2. Ustawienia przeglądarki powinny umożliwiać korzystanie z java script oraz akceptować cookies.

§ 4 ZAWARCIE UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Oferta świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia albo zmiany zasad ich świadczenia przez Usługodawcę. Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania albo zmiany zasad świadczenia Usług bez uprzedniego zawiadamiania Użytkowników, z zastrzeżeniem zachowania praw Użytkowników, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia Usługi nauki języka angielskiego.

2. Umowa o świadczenie Usługi nauki języka angielskiego zawierana jest w drodze przyjęcia przez Użytkownika oferty Usługodawcy umieszczonej na stronie Serwisu.

3. Przyjęcie oferty Usługodawcy następuje poprzez rejestrację Użytkownika w Serwisie i dokonanie zapłaty w wysokości określonej przez Usługodawcę w Serwisie.

4. Usługodawca przesyła Użytkownikowi pocztą elektroniczną potwierdzenie dokonania rejestracji w Serwisie.

5. Po zawarciu umowy na świadczenie Usługi nauki języka angielskiego Usługodawca przesyła Użytkownikowi pocztą elektroniczną potwierdzenie zawarcia umowy i informację o rozpoczęciu świadczenia usługi. Użytkownikowi zostaje założone Konto Użytkownika w Serwisie.

6. Zawarcie umowy świadczenia bezpłatnych Usług następuje w momencie dokonania przez Użytkownika jakiejkolwiek czynności związanej z daną usługą w Serwisie .

§ 5 PŁATNOŚCI

1. Sposoby wnoszenia opłaty Usługodawca określa w Serwisie.

2. Płatności mogą być realizowane na rachunek Usługodawcy:
1) przelewem z rachunku bankowego,
2) przekazem pocztowym.

§ 6 PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do aktualizacji materiałów zamieszczonych na stronach Serwisu, w tym rozwoju, modyfikowania oraz ewentualnego usuwania niektórych treści.

3. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis funkcjonował w sposób ciągły, a konieczne przerwy w działaniu, które mogą wystąpić w związku z z prowadzeniem prac konserwacyjnych lub aktualizacji danych, nie przekraczały 5% czasu za jaki została opłacona usługa Użytkownika. Usługodawca nie będzie informował o planowanych przerwach w działaniu Serwisu.

4. Korzystając z Serwisu Użytkownicy obowiązani są postępować zgodnie z prawem, zasadami współżycia społecznego i Regulaminem.

5. Zakazane jest korzystanie przez Użytkownika z Usług w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami, a także takie, które narusza uzasadnione interesy Usługodawcy.

6. Usługodawca zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne w Serwisie, w szczególności pliki graficzne (obrazki, zdjęcia), pliki audio, artykuły są objęte ochroną praw autorskich. Użytkownik ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Zabronione są kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów udostępnionych w związku ze świadczeniem Usługi nauki języka angielskiego wykraczające poza granice dozwolone prawem i Regulaminem.

7. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia loginu i hasła dostępu do Konta Użytkownika przed dostępem osób nieuprawnionych.

8. W przypadku, gdy Usługodawca wymaga podania przez Użytkownika adresu e-mail Użytkownik zobowiązany jest podać adres e-mail, pod którym odbiera korespondencję. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Usługodawcy o zmianie podanego uprzednio adresu e-mail wysyłając stosowną wiadomość na adres e-mail Usługodawcy. W przypadku niepoinformowania Usługodawcy o zmianie adresu e-mail, uważa się, że wszystkie oświadczenia i informacje wysłane przez Usługodawcę do Użytkownika na adres e-mail podany uprzednio przez Użytkownika zostały doręczone.

9. Użytkownik Usług wymagających rejestracji Użytkownika dokonując rejestracji wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy. Użytkownik może w każdym czasie odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, przesyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy biuro@lingmax.eu.

10. W ramach świadczenia Usługi nauki języka angielskiego, Usługodawca oferuje Użytkownikowi możliwość wykorzystania treści udostępnionych poprzez Serwis do korzystania w Trybie online i w Trybie offline.

11. W ramach świadczenia Usługi nauki języka angielskiego Użytkownik jest uprawniony do pobrania z Serwisu udostępnionej do pobrania zawartości w postaci spakowanych katalogów do korzystania w Trybie offline. Usługodawca udziela Użytkownikowi dożywotniej licencji na korzystanie z pobranej zawartości w zakresie:
1) pobierania ze strony internetowej Serwisu,
2) utrwalania na dysku twardym komputera Użytkownika lub na urządzeniu typu pamięć przenośna,
3) rozpakowania,
4) wykorzystania w nauce języka angielskiego,
5) dokonywania modyfikacji polegających na: a) usunięciu plików graficznych i zastąpieniu ich plikami Użytkownika, b) usunięciu plików audio i zastąpieniu ich plikami Użytkownika, c) zmianach w kodzie plików w formacie html, w treści prezentowanych haseł w języku polskim i angielskim, d) dowolnych zmianach w plikach arkuszy kalkulacyjnych.

12. Wynagrodzenie za udzielenie licencji na korzystanie z zawartości w Trybie offline zawiera się w wynagrodzeniu Usługodawcy z tytułu świadczenia Usługi nauki języka angielskiego.

13. Pobieranie zawartości ze strony internetowej Serwisu do korzystania w Trybie offline jest limitowane poprzez limit operacji przygotowania zawartości do pobrania (spakowanych katalogów) przez oprogramowanie Serwisu. Limit ten jest ustalany dla okresów tygodniowych i wynosi 10 (operacji przygotowania zawartości do pobrania).

14. Generatorek jest usługą bezpłatną. Zawartość pobrana przez Użytkownika, a przetworzona i przygotowana do pobrania przez Generatorek (spakowany katalog), może być dowolnie modyfikowana przez Użytkownika.

§ 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.

2. Usługodawca zastrzega, że Usługi świadczone na podstawie Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny i tak powinny być traktowane oraz, że nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące do podejmowania jakichkolwiek decyzji.

3. Usługodawca zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności:
1) za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia Konta Użytkownika, w przypadku gdy nastąpiło to z winy Użytkownika bądź ze względu na naruszenie przepisów Regulaminu lub prawa;
2) za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika treści ze stron Serwisu w celach biznesowych, gospodarczych, inwestycyjnych itp.;
3) za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z zasobów Serwisu przez Użytkownika w sposób naruszający jakiekolwiek postanowienia Regulaminu lub sprzeczny z prawem, a w szczególności za ujawnianie hasła do Konta Użytkownika czy ujawnianie danych osobowych;
4) za jakiekolwiek szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z niniejszym Regulaminem.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie serwera, na którym umieszczona została zawartość Serwisu.

§ 8 POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), Usługodawca, w ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, może przetwarzać dane osobowe Użytkowników niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji i rozliczenia Usług.

2. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe Użytkownika:
1) nazwisko i imię Użytkownika,
2) numer NIP,
3) adres zameldowania na pobyt stały,
4) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres , o którym mowa w pkt. 3,
5) adres poczty elektronicznej.

3. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

4. W umieszczonym w Serwisie formularzu rejestracyjnym zostały określone dane osobowe Użytkownika, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia Usługi nauki języka angielskiego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożliwością świadczenia przez Usługodawcę Usługi nauki języka angielskiego na rzecz Użytkownika.

5. Usługodawca może ponadto przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Usług (dane eksploatacyjne):
1) oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,
3) dane dotyczące rozpoczęcia i zakończenia oraz zakresu każdorazowego korzystania z Usług,
4) informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usług.

6. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) jest Usługodawca.

7. Jako administrator danych, Usługodawca dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

8. Użytkownik ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.

9. Użytkownik Usługi podstawowej realizuje prawo, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, korzystając ze swojego Konta Użytkownika w Serwisie.

10. Podczas korzystania z Serwisu na dysku komputera Użytkownika mogą zostać zapisane pliki cookies. Ich przeznaczeniem jest utrzymanie sesji po zalogowaniu się Użytkownika na Konto Użytkownika. Służą również do tworzenia statystyk oglądalności.

§ 9 REKLAMACJE

1. Użytkownik może kierować reklamacje dotyczące Usług, o których mowa w Regulaminie, w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Usługodawcy.

2. Użytkownik może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

3. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy, nazwę Konta Użytkownika (login), przedmiot reklamacji i uzasadnienie.

4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu.

5. Przy rozpatrywaniu reklamacji Usługodawca stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu.

6. Decyzja Usługodawcy w sprawie reklamacji będzie przesłana na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację.

§ 10 ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Umowa świadczenia bezpłatnej Usługi rozwiązuje się poprzez zakończenie przez Użytkownika korzystania ze stron Serwisu.

2. Umowa o świadczenie Usługi nauki języka angielskiego rozwiązuje się z upływem okresu, za jaki została opłacona .

3. Usunięcie Konta Użytkownika skutkuje rozwiązaniem zawartej umowy.

4. Użytkownikom, będącym konsumentami w rozumieniu przepisów prawa, przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi nauki języka angielskiego zawartej z Usługodawcą, w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być sporządzone na piśmie. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 4, wystarczy wysłanie oświadczenia listem poleconym na adres Usługodawcy, wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu.

6. Usługobiorca wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy. W takim wypadku prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi.

7. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi nauki języka angielskiego i zablokować dostęp do Konta Użytkownika lub usunąć Konto Użytkownika, w przypadku naruszenia jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu lub sprzecznego z prawem korzystania z Usługi nauki języka angielskiego. Wypowiedzenie skutkuje natychmiastowym usunięciem danych Użytkownika z bazy danych Usługodawcy.

8. Usługodawca może odmówić świadczenia Usługi nauki języka angielskiego i usunąć Konto Użytkownika, jeżeli zostało ono założone ponownie po wypowiedzeniu umowy przez Usługodawcę i usunięciu Konta Użytkownika w wyniku nieprzestrzegania postanowień Regulaminu lub przepisów prawa.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Sądem rozstrzygającym wszelkie roszczenia w stosunku do Usługodawcy będzie Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

3. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, z jednoczesnym zastrzeżeniem zachowania praw Użytkowników, którzy już opłacili Usługę nauki języka angielskiego.

4. W przypadku dokonania kolejnej opłaty Usługi nauki języka angielskiego dotyczącej nowego okresu zastosowanie znajduje Regulamin obowiązujący w chwili dokonywania tej nowej opłaty.

5. Wszelkie pytania, wnioski, oświadczenia i opinie w sprawie Serwisu Użytkownik może przesyłać na adres poczty elektronicznej biuro@lingmax.eu.powrót do głównego menu

copyright © 2013 www.lingmax.eu